Te anunţăm când deschidem 2KIDS STORE, dacă ne laşi adresa ta de mail!

Te anunţăm când deschidem 2KIDS STORE, dacă ne laşi un mesaj!

Te anunţăm când deschidem 2KIDS STORE, dacă ne laşi un mesaj!

1. BAZA LEGALĂ

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Regulamentul General privind ProtecţiaDatelor (UE) nr. 2016/679; Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

2.IDENTITATEA OPERATORULUI

2kids.ro

 

3. DATELE PERSONALE PRELUCRATE

Operatorul colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale / referitoare la dvs.: (i) nume, prenume,  serie și număr carte de identitate / (ii) date de contact: e-mail, telefon; (iii) adresă

4. MODUL ŞI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

 

Datele personale prevăzute la pct. 3  sunt prelucrate în următoarele scopuri: (i) Obţinerea informaţiilor necesare învederea derulării relaţiilor contractuale dintre părţi; (ii) Efectuarea de comunicări prin intermediul adresei de e-mail furnizată, ori prin intermediul numărului de telefon, comunicări de ordina dministrativ sau comunicări prin care transmitem informații despre proiecte.

5. DURATA

Datele personale prevăzute la pct. 3 sunt păstratepentru o perioadă de 5 ani.

 

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în cemăsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dvs. legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către Operator. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

 

 

 

6. DREPTURILE DVS.

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale in exacte sau le  puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor– puteți obține ștergere adatelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în altecazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în altecazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;

Dreptul la portabilitate adatelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteț isolicita ca respectivele date sa fie transmisealtui operator;

Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând încontinuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

 

7. EXERCITAREA DREPTURILOR.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

  • Persoană responsabilă: Chirilă Ioan
  • E-mail: 2kids.ro@gmail.com

 

8. ALTE INFORMAȚII UTILE

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și  pierderile sau distrugerile accidentale saui legale.

 

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profiluri. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocare adatelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

 

 

 

Subsemnatul/a, ......................................., identificat/ă cu C.I. seria ....... nr. ......., domiciliat/ă în loc. ........................................., str. ................................, nr. ..........., ap. ......., jud. ......................, telefon: ........................., adresă email: ............................................., prin completarea și semnarea prezentului acord, îmi exprim consimțământul și sunt de acord cu prelucrarea datelor personale indicate mai sus, în termenii și condițiile detaliate anterior, atestând totodată că am luat la cunoștință despre conținutul acordului (drepturi, obligații, proceduri etc.).

                                                   

 

Nume și prenume:            _______________________                   Semnătură

 

Dată:                                   _______________________

Rețele de socializare

Pagină proiectată în programul pentru crearea site-urilor WebWave

Visăm la o economie circulară pe piaţa articolelor pentru copii!

Ajută-ne să ne realizăm visul!

Download App